FoundationOne może połączyć klinicznie istotne zmiany genomowe odkryte w próbkach raka płuca z terapiami celowanymi i badaniami klinicznymi.2,8 Pomaga to lekarzom dopasować opiekę okologiczną dla każdego pacjenta indywidualnie. Jak dotąd FoundationOne zostało wykorzystane do profilowania ponad 20 000 chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC) oraz chorych z przerzutami do płuc. Dane te wzbogacają bazę danych FoundationCORE – bazę profili genomowych dostarczonych przez Foundation Medicine.6

Znaczenie kliniczne FoundationOne® w raku płuca

Tylko w ostatniej dekadzie znacznie zwiększyła się liczba genów, których skutki zmian podlegają leczeniu.16 W 2015 roku u 31 pacjentów z gruczołowym rakiem płuca zidentyfikowano 96 zmian genomowych. W miarę jak wzrasta liczba znanych genów związanych z powstaniem i rozwojem raka płuca wzrasta również liczba celów działania określonych terapii, wobec czego badanie oddzielnie każdej pojedynczej zmiany staje się niedogodne.5,8,10,11 FoundationOne rozwiązuje ten problem dostarczając profilowanie setek znanych onkogenów maksymalizując szansę zidentyfikowania klinicznie  istotnych zmian genomowych z próbki tkanki każdego pacjenta.1,5
Dane uzyskane z próbek tkanki pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca
Przesuń

FoundationOne® może rozszerzyć opcje terapeutyczne dla chorych na raka płuca

FoundationOne wykrywa zmiany genomowe w raku płuca, które mogą być przeoczone przez inne, standardowe badania w tym nie - NGS fluorescencyjną hybrydyzację in situ (FISH) potencjalnie zwiększając opcje terapeutyczne.18 FoundationOne jest badaniem odpowiednim dla wszystkich typów guzów litych, w tym niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC) i gruczołowego raka płuca.8,18

W 2015 roku zidentyfikowano 96 zmian genomowych u 31 pacjentów z gruczołowym rakiem płuca przy użyciu kompleksowego profilowania genomowego FoundationOne.

W badaniu z udziałem pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLS) kompleksowe profilowanie genomowe zidentyfikowało 35% zmian w genie ALK, które były przeoczone przez badanie FISH.18

KOMPLEKSOWE PROFILOWANIE GENOMOWE UŁATWIA WDROŻENIE ZALECEŃ NCCN W RAKU PŁUCA POPRZEZ JEDNOCZASOWE WYKRYCIE WSZYSTKICH ZMIAN GENOMOWYCH ZAWARTYCH W ZALECENIACH NCCN19
71% pacjentów miało ≥1 zmianę genomową spośród 8 najlepiej poznanych zmian kierujących w NSCLC.*19
pacjentów miało zidentyfikowane zmiany genomowe potencjalnie "actionable" czyli podlegające terapii
wymienione w zaleceniach NCCN.**19

*EGFR, ALK, ROS1, RET, MET, BRAF, ERBB2, KRAS

**Zmiany zdefiniowane jako "actionable" to takie, których leczenie terapiami celowanymi może być skuteczne lub mogą zostać zaopatrzone przez leki w trakcie badań klinicznych.

FoundationOne wykrywa wszystkie istotne klinicznie zmiany genomowe.
FoundationOne rozszerza możliwości terapeutyczne raka płuca w codziennej praktyce klinicznej umożliwiając lekarzom na podstawie wyniku profilowania zastosowanie leków rutynowo stosowanych lub dostępnych w specjalnych programach lub w badaniach klinicznych.2

U 89% pacjentów zidentyfikowano przynajmniej jedną
zmianę genomową kierującą z przyporządkowaną
przynajmniej jedną zaaprobowaną przez FDA terapią
przeciwnowotworową w raku płuca lub w innych wskazaniach (n=73/82).2

U 45% pacjentów zmieniono strategie
leczenia (np. wdrożenie właściwej
terapii celowanej) (n=37/82) 1
44% pacjentów otrzymało leczenie
celowane zaaprobowane
przez FDA (n=36/82).1
64% pacjentów odpowiedziało
na zmianę terapii uzyskując całkowitą odpowiedź w 14% (5/43)
i  odpowiedź częściową w 50% (17/43).1

Aby zastosować najbardziej właściwą terapię należy przeprowadzić dokładną diagnostykę, która jest w stanie zidentyfikować klinicznie istotne zmiany genomowe.5,8

Zalecenia National Comprehensive Cancer Network dla niedrobnokomórkowego raka płuca mocno rekomendują zastosowanie szerokiego/kompleksowego profilowania genomowego wskazując na zasadność zastosowania FoundationOne.20

Oprócz identyfikacji zmian genomowych, FoundationOne jest również wykorzystywane do odnalezienia możliwych zależności między gęstością mutacji (TMB) a przewidywaniem odpowiedzi na immunoterapię, co oznacza że lekarze mogą zlecić badanie FoundationOne, aby móc oszacować odpowiedź danego pacjenta na immunoterapię.2

Czy FoundationOne® jest badaniem dla wszystkich typów nowotworów?

FoundationOne jest odpowiednim badaniem dla wszystkich typów guzów litych, włącznie z nowotworami rzadkimi i nowotworami o nieznanym miejscu wyjścia jak również w chorobie nawrotowej lub przerzutowej włącznie ze wszystkimi typami raka płuca.1,7

 

FoundationOne może być wykorzystane w przypadkach, kiedy mamy do wyboru wiele opcji terapeutycznych lub ograniczone opcje terapeutyczne albo też gdy nowotwór może posiadać nieznane albo rzadkie zmiany, które mogą zostać nie wykryte przez rutynowe testy diagnostyczne.8-10

 

FoundationOne jest odpowiednim badaniem dla wszystkich typów guzów litych, włącznie z nowotworami rzadkimi i nowotworami o nieznanym miejscu wyjścia jak również w chorobie nawrotowej lub przerzutowej włacznie ze wszystkimi typami raka płuca.1,7

FoundationOne może być wykorzystane w przypadkach kiedy mamy do wyboru wiele opcji terapeutycznych lub ograniczone opcje terapeutyczne lub też gdy nowotwór może posiadać nieznane albo rzadkie zmiany, które moga zostać nie wykryte przez rutynowe testy diagnostyczne.8-10

Referencje
 1. FoundationOne technical information.
 2. Rozenblum AB et al. J Thorac Oncol 2017; 2:258–268 (and supplementary material).
 3. Chalmers ZR et al. Genome Med 2017; 9:34.
 4. Genomeweb. Foundation Medicine Q3 revenues up 45 percent. Available at: https://www.genomeweb.com/molecular-diagnostics/foundation-medicine-q3-revenues-45-percent [accessed November 2017].
 5. Frampton, GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31:1023–1031
 6. Foundation Medicine. FoundationCORE press release, June 2016.
 7. Schwaederle M et al. Mol Cancer Ther 2015; 14:1488–1494.
 8. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 16:3631–3639.
 9. Ross JS et al. Cancer 2016; 17:2654–2562.
 10. Hirsch FR et al. Lancet 2016; 388:1012–1024.
 11. Aitken M et al. Global Oncology Trend Report 2015. Available at: http://keionline.org/sites/default/files/IIHI_Oncology_Trend_Report_2015.pdf (accessed November 2017).
 12. Kos Z and Dabbs DJ. Histopathology 2016; 68:70–85.
 13. Bishop R. Bioscience Horizons 2010; 1:85–95.
 14. Chen AY-Y and Chen A. J Invest Dermatol 2013; 133:e8.
 15. Angulo B et al. PLoS One 2012; 8:e43842.
 16. Pao W and Girard N. Lancet Oncol 2011; 12:175–180.
 17. Jordan EJ et al. Cancer Discov 2017; 6:596–609.
 18. Ali SM et al. Oncologist 2016; 6:762–670.
 19. Suh JH et al. The Oncologist 2016; 21:684–691.
 20. National Comprehensive Cancer Network (NCCN) NSCLC guidelines, Version 9, 2017.
 21. Dillon JL et al. The Breast 2016; 29:202–207.
 22. Stephens PJ et al. Nature 2012; 7403:400–404.
 23. Eralp Y. Tranl Oncogenomics 2016; 8:1–7.
 24. Schrock AB et al. Clin Cancer Res 2016; 22:3281–3285.
 25. Chmielecki J et al. Oncologist 2015; 20:7–12.
 26. Yuan Y et al. Oncotarget 2012: doi: 10.18632/oncotarget.14476.
 27. Roche Foundation Medicine data on file.
 28. Masucci GV et al. Int J Immunother Cancer Res 2016; 4:16.
 29. National Cancer Institute (NIH). NCI dictionary of cancer terms. Available at: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms?cdrid=285933 [accessed November 2017].
 30. Sinicrope FA. Nat Rev Clin Oncol 2010; 7:174–177.
 31. The Cancer Genome Atlas Network, Nature 2012; 487:330–337.